Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2021

Gösterim: 746

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Üniversite Sıfır Atık Yönetimi Kurulu Görev, Yetki ve Sorumlulukları
1. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan yasal mevzuat ile uluslararası kabul görmüş atık düzenlemelerinin Üniversitede uygulanmasını, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sıfır Atık Yönergesi’ nin yürütülmesini ve yürütme esnasında karşılaşılan sorunların saptanmasını, sorunların çözüm önerilerinin üretilmesini ve Yönergenin uygulama esaslarını belirlemek.
2. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sıfır Atık Yönergesi kapsamına giren güncel yasal mevzuatı takip etmek ve Üniversitede uygulanmasını sağlamak.
3. Üniversite sıfır atık yönetim planını onaylamak, birimlerin kendi sıfır atık yönetim planlarını hazırlamalarını sağlanmak ve bu planların uygulanmasını ve güncellenmesi takip etmek.
4. Sıfır atık konusunda birimlerde eğitimler ve bilgilendirme toplantıları organize etmek.
5.Gerekli hallerde Üniversite birimlerinde oluşan atıklar ile Üniversite Sıfır Atık Yönetimi konularında üst yönetime ve birimlere bilgi, teknik destek ve danışmanlık hizmeti vermek.
6. Sıfır atık konusunda Rektör adına birimlerde denetimler yapmak veya yaptırmak.
7. İlgili Kanun ve yürürlükte bulunan atık mevzuatındaki değişiklikleri izlemek ve birimlere uygulamayı aktarmak.
8. Rektörün verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

Üniversite Sıfır Atık Koordinatörlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları
1. Rektör, Rektör Yardımcısı ve Sıfır Atık Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları yerine getirmek ve takip etmek.
2. Sıfır Atık Yönetimiyle ilgili yasal mevzuatın Üniversitede uygulanmasını sağlamak.
3. Üniversite sıfır atık yönetimi planlarını hazırlamak ve Kurulun onayına sunmak.
4. Yürürlükte bulunan sıfır atık yönetim planı hakkında Kurula periyodik aralıklarla bilgi vermek.
5. Sıfır Atık Yönetim Kurulun’ a sıfır atık yönetimiyle ilgili önerilerde bulunmak.
6. Kurum içi bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri düzenlemek.
7.Ocak ayı sonuna kadar Üniversite yılsonu Sıfır Atık Yönetimi raporunu hazırlamak ve Kurulun onayına sunmak.
8.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörlerle gerekli koordinasyonu sağlamak.
9.Sıfır Atık Yönetimi ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek ve Üniversitede uygulanmasını sağlamak.
10.Atıkların, kurum içinde veya dışında atık toplama ve geri dönüşüm tesislerine teslim edilmesini ve mümkünse kullanılabilir ürüne dönüştürülmesini sağlamak.
11.Rektörün ve Sıfır Atık Yönetim Kurulu’nun verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
12.Sıfır Atık Yönetim Kurulu’ nu toplantıya çağırmak, toplantı gündem maddelerini belirlemek ve toplantılarda raportör görevini yerine getirmek,

Birim Sıfır Atık Komisyonu Görev, Yetki ve Sorumlulukları
1. Üniversite Sıfır Atık Yönergesini işlevsel bir şekilde yürütmek.
2. Birim sıfır atık yönetim planlarını hazırlanmak.
3. Sıfır Atık Yönetimi ile ilgili birimin ihtiyaçlarını belirlemek ve ihtiyaçların karşılamasını sağlamak.
4. Sıfır atık beyan formlarını bağlı birimlerden toplayarak atık kayıtlarını tutmak ve bilgileri düzenli olarak Koordinatörlüğe iletmek.
5. Birimde sıfır atık oluşturma potansiyeli olan faaliyetleri belirlemek, takip etmek ve sıfır atık üretimini engelleyici tedbirler almak, birim atık denetimleri yaptırmak.
6. Atıkların, insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini giderecek veya en aza indirecek şekilde, uygun biçimde ambalajlanmasını ve etiketlenmesini sağlanmak ve atık üretimini en az düzeye indirecek gerekli tedbirleri almak/aldırmak.
7. Birim içinde oluşan atıkları, birim üst yöneticisinin tahsis ettiği bir alanda, Sıfır Atık Yönergesi hükümlerine uygun bir şekilde geçici olarak saklamak veya depolamak. Periyodik aralıklarla atıkların Rektörlük tarafından belirlenen atık toplama depolarına taşınmasını sağlamak ve bu işlemlere ilişkin kayıtları tutmak.
8. Atık toplama tarihleri de dahil olmak üzere, Sıfır Atık Yönergesi’ nde öngörülen sıfır atık yönetimine ilişkin kararları birim personeli ile öğrencilere ve diğer ilgililere duyurmak.
9.Üniversitede sıfır atık bilincinin yerleşmesi için birim personeli ve öğrencilerine yönelik periyodik aralıklarla gerekli bilgilendirmeleri yapmak ve eğitimler düzenlemek.
10.Üniversite Sıfır Atık Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak, Üniversite Sıfır Atık Yönetimi Komisyonunun birimde yaptığı denetimlerde her türlü desteği sağlamak.

Birim Sıfır Atık Sorumlusu Görev, Yetki ve Sorumlulukları
1. Birim Sıfır Atık Komisyonuna başkanlık etmek.
2. Üniversite Sıfır Atık Yönergesini işlevsel bir şekilde yürütmek.
3. Birim sıfır atık yönetim planlarını onaylamak ve takip etmek.
4. Sıfır atık yönetimi ile ilgili birimin ihtiyaçları karşılamak.
5. Biriminde görevlendirilen sıfır atık sorumlularını Üniversite Sıfır Atık Yönetimi Komisyonuna bildirilmek.
6. Ulusal ve uluslararası düzeyde sıfır atık yönetimi ile ilgili düzenlemeleri ve uygulamaları takip etmek, örnek uygulamaların biriminde uygulanmasını sağlamak veya teşvik etmek.
7. Periyodik aralıklarla atık denetimlerini yapmak veya yaptırmak.
8.Üniversite Sıfır Atık Yönetimi Komisyonunun verdiği görevleri yapmak.

Atık Üreticileri Sorumlulukları
1. Sıfır Atık Yönergesi ile belirlenen uygulama esaslarına uymak.
2. İlgili sıfır atık komisyonu ile sorumluların talimatlarına uymak ve bunları uygulamak.
3. Atık oluşumunu önlemek, bu mümkün değilse atık üretim miktarını en aza indirmek için gerekli önlemleri almak.
4. Atık içeriğinin geri kazanılması ve tehlike içeriğinin azaltılması/ortadan kaldırılması amacıyla, Üniversite içerisinde konuşlandırılan toplama, saklama ve depolama ünitelerine atık içeriğini dikkate alarak bırakmak,
5. Günlük yaşamda ve çalışma hayatında kullanılacak ürünlerde, kullanıldıktan sonra doğaya salınımları en zararsız ürünleri kullanmak,
6. Atıkların doğaya gelişigüzel bırakılmaması için duyarlı olmak, atıkların önlenmesi konusundaki gelişmeleri takip etmek, düşünce ve önerilerini birim atık sorumlusuna iletmek.